Condiţii de utilizare

ACORD
privind accesarea serviciilor site-lui


ACEST ACORD este încheia între Utilizator, (în continuare numit “Utilizator”) pe de o parte şi SRL ALLBUY Prestator (în continuare numit “Prestator”) pe de altă parte, UNDE UTILIZATORUL a solicitat PRESTATORULUI oferirea plasării informației pe site-ul ”allbuy.md”, precum și a altor servicii accesorii acesteia de către UTILIZATOR, aşa după cum este stabilit în condiţiile prezentului acord. 

1. La încheierea prezentului acord Părţile convin, că acesta este un acord de adeziune, iar cuvintele şi expresiile din acest acord vor avea acelaşi sens şi înţeles care le este atribuit prin lege sau prin prezentul Acordul, iar în lipsa a aşa prevederi, după cum sunt înţelese în uzul cotidian.
2. Următoarele domenii se vor considera că părțile au convenit potrivit prezentului acord:

a. Condiţiile Generale ale Acordului;
b. Conţinuntul şi condiţiile Serviciilor oferite de Prestator
c. Plata serviciilor;
d. Modificarea condițiilor Acordului și încetarea Acordului 

3. Ţinînd cont de plăţile ce vor fi făcute de Utilizator către Prestator după cum va fi menţionat în continuare în acord, Prestatorul prin prezenta se obligă faţă de Utilizator să ofere serviciile precum şi să corecteze defectele ce le conţine în conformitate cu prevederile legii sau a acordului, iar Utilizatorul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, ţinînd cont de oferirea serviciului şi remedierea defectelor conţinute, Preţul Acordului sau altă aşa sumă ce devine plătibilă în conformitate cu prevederile Acordului în termenii şi în modul stabilit în continuare în Acord. 

(a) Condiţiile Generale ale Acordului;

Definiţii
4.1 În prezentul acord noţiunile enumerate mai jos au următoarea interpretare:
(a) “Clauză a Acordului” înseamnă orice înţelegere formulată în forma cerută de lege sau o altă formă opozabilă atât părţii acordante care se obligă, și la care s-a ajuns între Utilizator şi Prestator, fiind expuse prin bifările realizate de Utilizator la momentul acceptării condițiilor Acordului, iar completările, modificările la Acord fiind acceptate prin neîncetarea Acordului; 
(b) “Servicii” înseamnă plasarea pe site-ul Prestatorului a anunțului în limita conținutului și volumului acceptat de către Prestator, precum şi oferirea altor servicii, care pot fi utilizate ca mijloc de informare eficientă de către Prestator; 
(c) “Anunț”- înseamnă un text întocmit în condițiile prezentului Acord de către Utilizator și plasat de către acesta pe site-ul Prestatorului;
(d) ”Serviciu gratuit” – înseamnă plasarea de către Prestator a anunțului Utilizatorului pe site-ul Prestatorului; 
(e) ”Serviciu oneros (contra plată)” – înseamnă oferirea de către Prestator Utilizatorului a serviciilor indicate la punctul 7.4 al Acordului. 
(f) ”Revocarea anunțului” – reprezintă retragerea de către Utilizator a întregului anunț de pe site-ul Prestatorului. 
(g) ”Modificarea anunțului” – reprezintă operarea unor modificări în textul anunțului 

5. Condițiile anunțului 
5.1 Anunțul plasat în cadrul Acordului prezent, trebuie să corespundă standardelor, indicate în punctul 9. al Acordului. 

6. Utilizarea documentaţiei şi informaţiei din contract 
6.1 Prestatorul, fără acordul prealabil în scris a Utilizatorului, nu poate să facă public sau să acorde accesul terţei persoane la conţinutul Acordului sau a oricărei anexe la el, precum şi documentaţiei aferente sau informaţiei prezentate de Utilizator în legătură cu cele sus menţionate, cu excepţia personalului organelor abilitate cu aşa competenţă conform legii. Informaţia indicată trebuie să fie prezentată personalului Prestatorului confidenţial şi în măsura în care este necesară pentru îndeplinirea obligaţiunilor acorduale.

(b) Conţinuntul şi condiţiile Serviciilor oferite de Prestator

7. Tipurile serviciilor 
7.1. Prestatorul oferă Utilizatorului posibilitatea de a beneficia de plasarea pe site-ul său a anunțului publicitar, care în ansamblu formează baza de date compuse din anunțuri comerciale și necomerciale. 
7.2. Prestatorul, la alegerea Utilizatorului, oferă servicii gratuite și servici oneroase (contra plată). 
7.3 Prestatorul oferă servicii gratuite pentru: 
7.3.1 Postarea (plasarea) anunțurilor pe site-ul Prestatorului 
7.3.2 Modificarea sau revocarea propriilor anunțuri 
7.3.3 Navigarea pe site-ul Prestatorului 
7.3.4 Contactarea unui alt Utilizator al site-ului Prestatorului le Controlul tehnic şi încercările vor fi efectuate pe teritoriul Utilizatorului sau a subantreprenorilor săi. 
7.4 Prestatorul oferă servicii oneroase pentru: 
7.4.1 Ridicarea anunțului, care reprezintă creștere a priorității anunțului, îl ridicați în partea de sus a listei de anunțuri cu subiecte similare. 
7.4.2 Diferențiere, care reprezintă operațiunea în care anunțul se diferențiază cu background galben pe tot timpul plăsării pe site. 
7.4.3 Fixare, care reprezintă o permutare în partea de sus a listei anunturilor cu tematica asemanatoare pe parcursul a 7 zile. 
7.4.4 Urgentare, care reprezintă o operațiune de marcare anunțului ca fiind  urgent pînă la vînzarea produsului.  
7.4.5 Servicii combinate (pachet ”Turbo”), unde se combină operațiunile de fixare a anunțului timp de 5 zile, diferențiere a anunțului timp de 5 zile ți marcare "de urgență" pe timp de 15 zile.

8. Conținutul anunțului
8.1 Prestatorul publică pe site-ul său toate anunțurile prezentate de Utilizator, cu rezerva dreptului de a verifica ulterior conținutul acestora și după caz de a le retrage sau modifica, dacă nu corespund condițiilor de conținut a anunțului. 
8.2 Toate anunțurile plasate de către Utilizator, ce au trecut examinarea ulterioară de către Prestator, dacă nu corespund Condiţiilor acordului indicate în punctul 9 al Acordului, Prestatorul poate modifica sau retrage de pe site-ul său anunțul. Modificarea conținutului anunțului Prestatorul o poate face doar dacă aceasta nu reprezintă o modificare eesențială a conținutului anunțului sau dacă aceasta reprezintă o redactare gramaticală. 
8.3. Părţile prin acordul în cauză convin asupra faptului că Prestatorul poate bloca și retrage anunțul, dacă acesta nu corespund condițiilor de conținut a anunțului.

9. Condițiile referitoare la conținut a anunțului 
9.1 Anunțul trebuie să fie întocmit în una din limbile română sau rusă. Prestatorul plasează anunțul în limba în care a fost întocmit de către Utilizator. 
9.2 Întocmirea anunțului se efectuiază prin completarea rubricilor obligatorii la compartimentele de postare a anunțului. Utilizatorul completează toate rubricile obligatorii, așa cum și poate completa suplimentar informație, pe care o consideră necesară. 
9.3 Față de conținutul anunțului se stabilesc următoarele restricții: 
9.3.1 Nu se admite plasarea anunțului cu conținut politic, cu conținut obscen, care presupun răspîndirea declarațiilor defăimătoare, xenofobe, blasfemie, replici și imagini ofensatoare, inclusiv și cele care au un caracter de discriminare rasială, religioasă sexuală sau de altă natură, care incită la violență sau alte acțiuni ilegale; cu un context pornographic, cu informație care reflectă șantaj sau amenințare, cu informație c ear promova violența de orice natură, promovarea de droguri, anunțurile care conțin informații despre viața intimă a unei alte persoane, atât în conținutul anunțului cât și în mesajele adresate altor utilizatori. 
9.3.2 Nu se admite plasarea în anunț a informației cu privire la drepturi pe care nu le posedă Utilizatorul; 
9.3.3 Nu se admite plasarea datelor cu caracter personal ale altor persoane 
9.3.4 Nu se admite plasarea anunțurilor care conțin informația despre servicii care contravin legislației în vigoare sau bunuri scoase sau limitate circuitului civil; 
9.3.5 Nu se admite plasarea anunțurilor care conțin informația despre site-urile sau persoanele care prestează servicii identice sau asemănătoare.

(c) Plata serviciilor;

10. Plata 
10.1 Plata pentru Servicii se efectuiază de către Utilizator prin transferul sumelor de bani ce constituie preţul Serviciului pe contul Prestatorului prin mijloacele de plată și la conturile indicate de Prestator pe site-ul prestatorul. 
10.2 Condițiile de efectuare a plăților, precum și mărimea plăților pentru Servicii sunt plasate pe site-ul Prestatorului și reprezintă parte integrantă a prezentului Acord.

(d) Modificarea condițiilor Acordului și încetarea Acordului

11. Rezilierea Acordului 
11.1 Fără nici un prejudiciu altor sancţiuni, pentru încălcarea condiţiilor Acordului Utilizatorul poate cere rezilierea Acordului dat deplin sau parţial, prin deconectarea de la contul Prestatorului dobîndit la momentul încheierii Acordului 
11.2 Pentru serviciile deja prestate Utilizatorului, ca urmare a rezilierii nu va permite acestuia să solicite Prestatorului restituirea sumelor achitate nici total și nici parțial. 
11.3 Prestatorul poate rezilia Acordul, prin deconectarea Utilizatorului de la site-ul Prestatorului, în cazul în care Utilizatorul a încălcat restricțiile prevăzute pentru întocmirea textului anunțului, prevăzute la punctul 9 al prezentului Acord, precum și alte restricții prevăzute de Acord și de legislația în vigoare.

12. Forţe majore 
12.1 În pofida prevederilor Acordului, Prestatorul nu va suporta sarcina sancţiunilor, nu va răspunde pentru plata amenzilor sau rezilierea Acordului din cauza neîndeplinirii condiţiilor acestuia, dacă reţinerea cu executarea Acordului sau neîndeplinirea obligaţiunilor din Acord sînt rezultatul evenimentelor de Forţă majoră.

13. Răspunderi și soluţionarea litigiilor 
13.1 Prestatorul nu duce responsabilitatea pentru anunțurile plasate pe site de către Utilizator pentru perioada în care nu a reușit să efectueze verificarea conținutului anunțului. Deasemenea Prestatorul nu poartă răspunderea pentru faptul dacă anunțul a produs sau nu efectul de acceptare a ofertei (propunerii indicate în anunț), așa cum și de efectele acestuia. 
13.2 Utilizatorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru ca să soluţioneze paşnic, în cadrul procesului de negocieri neoficiale toate neînţelegerile şi litigiile, ce apar între ei la realizarea Acordului sau în legătură cu el. 
13.3 Dacă pe parcursul a treizeci zile după începutul a astfel de negocieri neoficiale Părţile nu pot paşnic să soluţioneze litigiul referitor la Acord, oricare din părţi poate cere soluţionarea acestei chestiuni cu folosirea mecanismelor oficiale judiciare.

14. Înştiinţările 
14.1 Orice înştiinţări pe care o parte o expediază alteia în conformitate cu Acordul, se expediază sub formă de scrisoare cu confirmarea ulterioară prin scrisoare pe adresa altei părţi. 
14.2 Înştiinţarea intră în vigoare după aducerea ei la locul de destinaţie.

15. Termenul de acţiune a acordului. 
15.1. Prezentul Acord este încheiat pe termen nelimitat. 
15.2. Prezentul Acord începe efectele sale din momentul acceptării acestuia de către Utilizator şi încetează prin rezilierea acestuia de către părţi.

IN CONFIRMAREA celor menţionate Utilizatorul bifează acceptarea ACORD

 

Ati gasit o greseala?

Anuntati-ne pe noi !